Caravan koerslijst

Algemene voorwaarden BOVAG caravan- & camperbedrijven

Artikel 11 - Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 12 en 13 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de over- eenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

Artikel 12 - Garantie op caravans, vouwwagens of kampeerauto’s

1. Op nieuwe caravans, vouwwagens en kampeerauto’s en op nieuwe onderdelen van caravans, vouwwagens en kampeerauto’s is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c. q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 11.

2. Op gebruikte caravans verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal twaalf maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd in overleg met de ANWB vastgestelde voorwaarden. Deze garantstelling omvat tevens het uitblijven van een niet in alle redelijkheid te verwachten mate van vochtinwerking in de caravan. De verkoper kan alleen dan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte caravan € 3.500,- of meer bedraagt.

3. Op gebruikte vouwwagens verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal twaalf maanden BOVAG Garantie, con- form de van tijd tot tijd in overleg met de ANWB vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte vouwwagen € 2.000,- of meer bedraagt.

4. Op gebruikte kampeerauto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden, of tot er na aflevering maximaal 20.000 kilometers met de kampeerauto is gereden, BOVAG Garantie, waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt. Garantie wordt verleend conform de van tijd tot tijd in overleg met de ANWB vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte kampeerauto € 12.500,- of meer bedraagt. Op los geleverde gebruikte onder- delen wordt nimmer garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure- wegen, in geval van een kampeerauto: inferieure benzine, etc.).

advertentie